Bioblitz vid Urnatur

Om en vecka gäller det! Den 3e juli arrangerar Skogsgruppen tillsammans med Urnatur en bioblitz. Bioblitz är en dag då artexperter och allmänheten tillsammans söker rätt på alla arter som finns i ett område. Vi kommer att hålla till utanför Ödeshög där Urnatur är beläget. Det blir en dag att få komma ut i naturen, lära sig mer om arter och naturvård, samt lära känna andra naturintresserade!

Om du vill vara med kan du läsa mer och anmäla deltagande i facebook-evenemanget här.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kartverktyget för avverkningsanmäld skog i Sverige

Idag skrev Natursidan om det kartverktyg för avverkningsanmäld skog som Rebecka Le Moine i Östergötlands skogsgrupp är initiativtagare till. Tillsammans med sin bror Pierre Le Moine har de tagit fram en karta som uppdateras med avverkningsanmälningar som kommer in till Skogsstyrelsen.

Här kan ni läsa artikeln: http://www.natursidan.se/nyheter/nytt-verktyg-for-att-halla-koll-pa-avverkningsanmald-skog/

Det här verktyget har vi använt oss av i Östergötland sedan en tid tillbaka för att hitta skyddsvärd skog innan den avverkas. Det nya är nu att kartan täcker hela Sverige och gör det möjligt för alla att hitta information om avverkningsanmälda skogar i närheten av där de bor.

Här är sidan med avverkningsanmälningar. Klicka på det län som du är intresserad av att titta på för att komma vidare: http://skog.luben.se/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Humlehögsravinen smått exotisk.

Humlehögsravinen.r

Den 2015-09-19 fick vi en fin guidning av Mikael Hagström i den smått osannolika Humlehögsravinen cirka 8 km SV om Kisa. Klyftans branta väggar gör skogsbruk nästan omöjligt, och naturen har därför fått vara orörd, och är nu skyddad. I botten porlar en bäck och över klyftan böjer sig träd, som nu lyste i begynnande höstfärger i solljuset. Micke visade oss gott och väl ett tjog signalarter och rödlistade arter av mossor, svampar och lavar. Vi var tio deltagare totalt och stämningen var god och stigande redan då vi började med fika och snack om allt möjligt. Men till saken: vi synade en liten friskt porlande källa med bågpraktmossa, skärmstarr, knagglestarr mm. Sedan klättrade vi ner i ravinens djup och studerade den lodräta bergväggens blåsflikmossa, trubbfjädermossa, kruskalkmossa, m fl. och nedanför i den djupa skuggan såg vi den märkliga rutbålmossan – en platt levermossa med tydligt rutmönster och en ljus fläck på varje ruta, som jättelika celler. På ett träd som lutar över vattnet växter klippfrullania och kruskalkmossa. Grov fjädermossa, vedtrappmossa och kornknutmossa, dunmossa, guldspärrmossa och klotuffmossa fanns där också, för att bara nämna några. Monika Andersson hade ögonen öppna för svampar och pekade på bitter taggsvamp (S), trådticka och klubbspindling. På hasselstammar fann Becka dels skriftlav men dels också vackert jaguarskinn- ett träffande namn på den laven. I den västra sluttningen växte ett stort antal av grön jordtunga. På toppen av berget i hällmarkstall- och granskogen fick vi slutligen se den mycket sällsynta ringlaven. Vi firade med en andra fikapaus vid den porlande bäcken.

På hemvägen besökte vi en avverkningsanmäld vacker betad och starkt kuperad blandskog i det fina mosaiklandskapet nära Bestorp. Grova tallar med tallticka, aspar med bohål, en rad sällsynta mossor och ett par sällsynta svampar. Vi hoppas att markägaren tar hänsyn till områdets naturvärden och nöjer sig med försiktig hyggesfri avverkning.

Göran Toss

Ringlav 2r Rutbålmossa.r
Ringlav och rutbålmossa

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Skogsgruppens LONA-projekt är igång!

IMG_9783.r

I lördags (5/9) körde vi våran första inventering inom LONA-projektet. Det var en lyckad dag trots tilltagande regn. Sumpskogarna som vi besökte var av finare kvalitet men inte höga naturvärden. Vi hittade bland annat blodlav, små bestånd av blåmossa, skriftlav, svavelriska, rödgul trumpetsvamp samt hörde talltita och kungsfågel. På vägen mellan objekten såg vi även tydliga gnagspår efter bronshjon.

Vi avslutade dagen med att besöka ett närliggande känt naturvärde; en hassellund med inslag av ek. Där såg vi blåsippa, ormbär, stinksyska och den fina kandelabersvampen! På vägen tillbaks stötte vi på blomkålssvampen. Det blev alltså en enkel repetition av signalarter. Vi fyllde i protokollet som vi har tagit fram inom skogsgruppen allt eftersom. Tanken är att vi ska inventera de kommande 5 söndagarna. Det ska bli spännande att se vad vi hittar!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vart ska alla växter, djur och fåglar ta vägen när ni hugger ner skogen? -Vi gör det för miljöns skull.

Här följer en spännande Mejl-korrespondens mellan en boende och med allmänningen som äger det mesta av skogen runt omkring:

Hej!
Jag tänkte bara upplysa er om att det finns en mängd djur, växter och fåglar på den mark som ni utför avverkningar på. Ni decimerar just nu kraftigt många arters livsnödvändiga miljö. Min enkla och självklara fråga blir då var ni har tänkt er att dessa växter, djur och fåglar ska ta vägen?

Med vänliga hälsningar
Robert Svensson

Hej!
Ursäkta att jag inte svarat tidigare. Vi är naturligtvis medvetna om att skogsbruk är ett ingrepp i naturen. Vi försöker dock bruka skogen på ett så skonsamt sätt som vi kan. Denna ambition tar sig utryck i att vi är miljöcertifierade både i FSC och PEFC.
Skogsbruk innebär att vi nyttjar, brukar naturen och det är givetvis så att vissa arter missgynnas av detta. Andra arter gynnas som tex hjortvilt.
Syftet med att bruka skogen är för att få fram materiel, virke, papper och bränsle som används av människor. Materiel som tagits fram med endast solen som energi på ett synnerligen kretsloppsneutralt sätt. Rätt utnyttjat kan trä ersätta plast, aluminium, stål och andra inte fullt så miljövänliga produkter. Detta är inte minst viktigt i sammanhanget med den globala uppvärmningen. Skogsbrukandet skapar många jobb i Sverige och är den bransch som har störst nettoexport, det är till stor del skogsbruk som vi lever av i Sverige även om inte alla vet om det.
Du får gärna kontakta mig igen så ska jag berätta mer utförligt om min syn på skogsbrukandet och varför det är bra, även om det också har en del negativa effekter på naturen.

Med vänlig hälsning
XXXX

Hej!
Driver du med mig? Menar du att ni kör sönder markerna och hugger ned skogarna häromkring för nettoexporten och klimatets skull?
Jag blev så häpen över ditt svar att jag inte kom mig för att svara direkt. Sedan har det inte blivit av förrän nu, då annat kommit emellan.
Nettoexporten är bara ett nonsensmått som inte säger något om förädlingsvärdet. Bryr man sig om klimatet gör man bäst i att låta skogen stå och vad det gäller arbetstillfällena så har ju skogsbruket självt rationaliserat bort de flesta jobben genom sina stora skogsmaskiner. Likadant ser det ut på pappersbruken och på sågverken. Det sitter någon ensam stackare framför en massa tv-skärmar som bevakar produktionen och går ut och rättar till om något hakar upp sig.
Näringen ger ju helt enkelt inte många jobb längre. Det är en myt att skogsnäringen är så viktig för jobben och ekonomin. Den utgör förresten bara omkring två procent av BNP, men halva Sveriges yta ska den likt förbannat fortfarande lägga beslag på. Turistnäringen är större, men vem vill turista på ett kalhygge?
Och FSC är för övrigt bara en bluff. Det visade inte minst de tidigare polytaxmätningarna tydligt där inte ens de lagstadgade kraven – som alla, även de icke-certifierade är ålagda att följa – uppfylldes i 37 procent av fallen. I Dalarna var siffran 47 procent. Detta blev pinsamt för både näringen och Skogsstyrelsen, men istället för att göra något åt problemet så avskaffades polytaxmätningarna…
Det visar hur genomkorrupt hela branschen är, men det är ju inte särskilt förvånande med tanke på den tidigare regeringen som sparkade Göran Enander för att han tog skogsvårdslagens portalparagraf – som säger att produktionsmålen och miljömålen ska vara jämställda – på allvar och ersatte honom med skogsskövlaren Monika Stridsman.
Det växer ingen ny skog på platser där hon under sin tid på Domänverket trots protester lät skövla skogen på 1980-talet.
Så här säger Apmut Ivar Koljok, före detta ordförande, Samebyn Sirkas:
“Den 25e mars 1983 lät revirchefen Monika Stridsman meddela genom kronojägare Anders Hedlund att Sörberget skulle slutavverkas, kalhuggas, harvas, plöjas och planteras med Contorta – oavsett vad samebyn tyckte. Det var den tidens samråd. Vi använde området i tusentals år. Domänverket avverkade ett år, planterade Contorta efter tre år och sedan stack de därifrån. Samebyn är kvar. Det är nu trettio år sedan och det är helt svart under Contortan. Dom förstörde området för all framtid.”
Nej, jag tycker att ni borde gå varsammare fram och då räcker inte fem procents skydd långt. Forskningen visar att det krävs minst 20 procents skydd för att alla arter ska kunna finnas kvar på lång sikt. Och då pratar man alltså om ett minimum. Sannolikt kommer även dessa siffror att revideras uppåt, med tanke på vad som skett och fortfarande sker på den övriga arealen.
Det finns fortfarande fina skogar häromkring och det borde ni inse värdet av. Jag menar alla andra värden i form av djur- växt- och fågelliv, svamp- och bärplockning, jakt, fiske, rekreation och så vidare. Det är för övrigt vad majoriteten av svenska folket anser att skogen i första hand ska vara till för.
Att utplåna dessa värden enbart för att bli rik på siffror är inte sunt. Allt fler inser det. Vi är beroende av fungerande ekosystem, men dessa riskerar att kollapsa med nuvarande exploateringstakt.
Våga förändra och gå före. Ta det som en utmaning att tjäna pengar på att bevara istället för att skövla. Här finns alla förutsättningar att göra något bra. Vi är många häromkring i stugorna som nu med sorg ser vad ni ställer till med. Vi bidrar gärna med idéer.

Med skogliga och vänliga hälsningar
Robert Svensson

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Östergötlands skogsgrupp i Linköpingsposten

Visst är det kul när lokala tidningen ringer och ber om en intervju med någon från Skogsgruppen. Det var kort om tid, men så här blev det: Fullscreen capture 08-05-2015 110336.bmp

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Solsken, urskog och avverkningsanmälningar

Förra söndagen bjöd dagen på sol och vackert väder. Några i Skogsgruppen passade på att besöka skogarna runt om Ulrika, söder om Linköping. Målet för dagen var att besöka Ycke urskog och några avverkningsanmälningar i närheten. Ycke urskog utgör en av få urskogsrester som finns kvar i Östergötland. Det var mäktigt att komma in i skogen och gå bland lågorna och de mossbeklädda blocken. Vi tog oss in till kärnan där de allra äldsta träden finns, som är en bra bit över 300 år.

Med en sådan start på dagen var vi på topp för att besöka avverkningsanmälningar som låg alldeles nära reservatet. Dessa dominerades av relativt ung tall och varierande av hällmark och fuktigare sänkor. Det finaste partiet i området var en bergbrant med mycket mossbeklädda block där vi även hittade signalarterna grov fjädermossa och gammelgranslav.

Vi kommer att följa upp avverkningarna för att se att de har tagit den hänsyn som de angivit att de ska göra, vilka är bra valda.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Möte med Ornitologiska föreningen: FSC eller ej?

Skogsgruppen tillsammans med Ornitotologiska förening hade möte med extra fokus på hur FSC fungerar. Bakgrunden var dels att ÖgOF (Östergötlands ornitologiska förening) ville lära sig mer om skogsfrågorna (för att om möjligt kunna göra mer åt dem), dels att SOF BirdLife – som fortfarande sitter i FSC Sveriges styrelse – vill utveckla kontakterna med regionerna främst i syfte att få en bättre bild av hur FSC fungerar ute i landet.

Läs mer om FSC på: http://www.skyddaskogen.se/sv/svensk-skog/fsc

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hyggesfria metoder och ekoturism, Skogsgruppen besöker Urnatur

Hur kan man tjäna pengar på sin skog och mark utan att det behöver gå ut över naturen? Det ger paret Strotz svar på, genom att guida oss runt och berätta om den ekoturism som försörjer dem. Bland vacker skog, luftslott och gott sällskap fick vi lära oss om hur man kan få ekonomi och ekologi att gå ihop.

Mer om Urnatur hittar du här: http://www.urnatur.se

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Föredrag om skogen ekologi, 23 februari

På måndag kommer Karl-Olof Bergman från Linköpings universitet att berätta om skogens ekologi både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Vackra bilder kommer att visas! Föredraget arrangeras av Östergötlands skogsgrupp och vi kommer att bjuda på fika.

Plats: Naturcentrum i Linköpings Trädgårdsförening
Tid: 17.00-19.00

Varmt välkomna!

Posted in Uncategorized | Leave a comment